Projekty elektryczne dla Twoich inwestycji

Wysokie napięcie pod kontrolą

O nas

Σ  SIGMA ENERGY Sp. z o.o.  to biuro projektowe działające w branży elektrycznej i elektroenergetycznej  w całej Polsce.  Wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy podczas realizacji dużych projektów przy budowie sieci i linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV.  Naszymi klientami są  Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD),  m.in. ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A.  Chętnie wykonujemy projekty elektryczne dla  klientów prywatnych w ramach ich inwestycji.

Doświadczenie naszego zespołu to:

 •   ponad  10  lat projektowania,
 •   ponad  160  zrealizowanych projektów elektrycznych,
 •   ponad  775  km profili podłużnych linii 110 kV.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektową i formalno-prawną.
Dysponujemy niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem do wykonania pomiarów linii napowietrznych.

Oferujemy krótkie terminy i konkurencyjne ceny.
Zapraszamy do kontaktu!

Pomiary zwisów przewodów linii napowietrznych

Pomiary zwisów przewodów linii napowietrznych

 •  Pomiar zwisów przewodów roboczych i odgromowych linii napowietrznych
 •  Pomiar wysokości słupów, rzędnej zawieszenia przewodów na słupie, obiektów krzyżujących linię napowietrzną lub będących w zbliżeniu
 •  Pomiar i wykreślenie profilu ukształtowania gruntu pod linią napowietrzną

W pracy wykorzystujemy zaawansowane odbiorniki GPS/GNSS o dokładności pomiarów poziomych do ±0,03 m oraz wysokościowych do ±0,05 m. Pomiary wykonywane są każdorazowo z uwzględnieniem strumienia poprawek geodezyjnych RTN otrzymywanych w czasie rzeczywistym z naziemnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Stanowi to gwarancję wysokiej jakości i dokładności wykonywanych prac z niepewnością pomiaru na poziomie kilku centymetrów.

Profil podłużny

Profil podłużny

Kreślimy profil podłużny w zależności od przeznaczenia i wymagań klienta:

 •  profil szczegółowy  do projektu  wykonawczego na budowę / przebudowę linii
 •  profil uproszczony  do audytu  na dostosowanie linii do temperatury projektowej przewodów roboczych +40°C, +60°C, +80°C,
 •  profil uproszczony  do koncepcji  usunięcia kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu
   

Określenie skrzyżowań, zbliżeń i odległości izolacyjnych zgodnie z normami:

 •   PN-E-05100:1998
 •   PN-EN 50341-1:2005 + PN-EN 50341-3-22 (2010)
 •   PN-EN 50341-1:2013-03 + PN-EN 50341-2-22 (2016)

Do wyboru podkład w postaci ortofotomapy, mapy topograficznej lub mapy do celów projektowych analogowej lub wektorowej. Eksport profilu podłużnego do formatów DXF / DWG / PDF.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy

Opracowujemy projekt wykonawczy zgodny z aktualnymi  wewnętrznymi standardami  Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). W zakres usługi wchodzi:

 •   analiza i przygotowanie koncepcji wykonania prac minimalizującej koszty inwestycji
 •   wykonanie badań geotechnicznych gruntu oraz opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne
 •   obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji słupów i fundamentów
 •   opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego (wersja papierowa i elektroniczna: PDF, DWG)
 •   wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

Z doświadczenia wiemy, że nie każdy Inwestor jest elektrykiem! W celu  ochrony interesów  Inwestora preferujemy wykonywanie nadzoru autorskiego projektanta lub pełnimy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonujemy projekty, które  gwarantują maksymalne oszczędności  na etapie budowy!

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Opracowujemy projekt budowlany  zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W zakres usługi wchodzi:

 •   wykonanie uzgodnień formalno-prawnych inwestycji
 •   opracowanie  mapy do celów projektowych  (skala 1:500 lub 1:1000)
 •   analiza  stanu prawnego  nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych (lub wykazu LWH)
 •   wykonanie  badań geotechnicznych  gruntu oraz opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne
 •   opracowanie projektu budowlanego (wersja papierowa i elektroniczna: PDF, DWG)
 •   uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót z projektem budowlanym.
Ochrona odgromowa

Projekty instalacji odgromowych

Wykonujemy obliczenia i przygotowujemy koncepcję ochrony odgromowej dla:

 •   obiektów przemysłowych,
 •   obiektów użyteczności publicznej,
 •   hal magazynowych,
 •   domów wielorodzinnych itp.

Korzystamy z zaawansowanego oprogramowania DEHNsupport Toolbox®, które uwzględnia najnowsze wytyczne i metodologię obliczeń zgodnie z normą  PN-EN 62305-2:2012. Projektujemy również instalacje z użyciem przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej (HVI).

Uzgodnienia formalno-prawne

Uzgodnienia formalno-prawne

Przygotujemy  kompletną  stronę formalno-prawną inwestycji:

 •   uzgodnienia z samorządami terytorialnymi (Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie)
 •   uzgodnienia ze spółkami skarbu państwa (PKP, KOWR, Wody Polskie)
 •   koordynacja sieci uzbrojenia terenu (ZUD)
 •   decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa)
 •   decyzja o warunkach zabudowy / o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 •   decyzje wywłaszczeniowe w drodze administracyjnej (art. 124, 124a i 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 •   decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

W celu  ochrony interesów  Inwestora wykonujemy  nadzór autorski projektanta lub pełnimy funkcję  inspektora nadzoru inwestorskiego.  Posiadamy pełne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową przy wykonywaniu prac na liniach elektroenergetycznych.

10 lat doświadczenia
60 projektów sieci SN i 110 kV
100+ projektów instalacji nn
775  km profili podłużnych linii 110 kV

Nasze realizacje

2021
APRO Polska
Projekt budowy linii kablowej SN oraz rozdzielni nn dla inwestycji pt. "Etap 1B modernizacji cukrowni polegającej na zwiększeniu przerobu z 6.700 tb/d do 7.500 tb/d celem zmniejszenia zużycia energii w procesie produkcyjnym Cukrowni Opalenica"
2021
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Projekt zasilania automatycznego słupka przeszkodowego na wjeździe do Rynku od strony ul. Kurzy Targ we Wrocławiu
2021
APRO Polska
Projekt budowy linii kablowej SN oraz rozdzielni SN/nn dla inwestycji pt. "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz osadnika radialnego z obiektami infrastruktury technicznej w Cukrowni Miejska Górka"
2020
Inwestor prywatny
Koncepcja projektowa skablowania dwutorowej linii 110 kV relacji Kawęczyn – Ząbki, Kawęczyn – Pustelnik w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu przy ulicy Reymonta w Ząbkach
2020
APRO Polska
Projekt instalacji odgromowej dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz osadnika radialnego z obiektami infrastruktury technicznej w Cukrowni Miejska Górka
2020
APRO Polska
Projekt instalacji odgromowej stopnia beztlenowego biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Cukrowni Glinojeck
2020
Inwestor prywatny
Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Kawęczyn – Ząbki, Kawęczyn – Pustelnik w celu usunięcia kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu
2020
Inwestor prywatny
Budowa hali magazynowej pod linią napowietrzną 2x110 kV relacji Kawęczyn – Ząbki / Kawęczyn – Pustelnik
2019
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Zmiana trasy linii napowietrznej 110 kV relacji: GPZ Pruszków – GPZ Gąsin na odcinku pomiędzy słupami nr 12 - 14
2019
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Przebudowa dystrybucyjnej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Maków Mazowiecki – GPZ Pułtusk w zakresie wymiany uszkodzonego słupa nr 43 na nowy
2019
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Wymiana przewodu odgromowego AFL na OPGW w linii napowietrznej 110 kV relacji: GPZ Piotrków – GPZ Pioma
2019
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Wymiana przewodu odgromowego AFL na OPGW w linii napowietrznej 110 kV relacji: GPZ Rogowiec Stary – GPZ Piaski
2018
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Przebudowa linii 110 kV relacji: GPZ Kościan – GPZ Widziszewo po istniejącej trasie
2018
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Przebudowa linii 110 kV relacji: GPZ Śmigiel – GPZ Widziszewo po istniejącej trasie
2018
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Przebudowa linii 110 kV Bełchatów - Piaski polegająca na dostosowaniu przewodów do pracy w temperaturze +80'C
2018
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Przebudowa linii 110 kV Bełchatów - Pioma polegająca na dostosowaniu przewodów do pracy w temperaturze +80'C
2018
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Wymiana izolacji i przewodu OPGW w linii napowietrznej 110 kV relacji Jantar – Wizna
2018
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Przebudowa linii 110 kV Legionowo – Wieliszew
2017
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
Dostosowanie przęseł linii napowietrznej 110 kV do temperatury projektowej na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin (24 linie 110 kV)
2017
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
Wymiana słupa nr 42 w linii napowietrznej 110 kV relacji Morzyczyn - Chociwel
2017
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV Janina
2017
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Wymiana przewodu odgromowego na OPGW w linii napowietrznej 110kV Boryszew - Widok
2017
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa traktu światłowodowego 72J w relacji: Centrala OBD – GPZ Będzin – GPZ Środula – GPZ Pekin – GPZ Dańdówka – GPZ Mysłowice
2017
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
Budowa odgałęzień istniejącego traktu światłowodowego OPGW relacji GPZ Groszowice - GPZ Zdzieszowice do GPZ Gorwap i GPZ Tarnów Op.
2017
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
Przebudowa słupa nr 70 w linii 110 kV relacji Skawina – Dwory / Borek Szlachecki - Zator
2017
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Modernizacja linii 110 kV relacji Wyszków – Radzymin
2016
ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu
Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Kępno - GPZ Kępno Wschód na odcinku od słupa nr 2 do 7
2016
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Przebudowa linii 110 kV Miłosna – Otwock wraz z montażem przewodu OPGW
2016
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Przystosowanie linii napowietrznej 110 kV relacji Kiekrz – Sady do pracy przewodów fazowych w temperaturze +80°C
2016
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Przystosowanie linii napowietrznej 110 kV relacji Sady – Tarnowo Podgórne do pracy przewodów fazowych w temperaturze +80°C
2016
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Przystosowanie linii napowietrznej 110 kV relacji Tarnowo Podgórne – Szamotuły do pracy przewodów fazowych w temperaturze +80°C
2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa traktu światłowodowego typu ADSS w linii 110 kV relacji GPZ GIS Łagisza – GPZ Sarnów - GPZ Kądzielów
2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
Wymiana przewodu odgromowego na przewód odgromowy typu OPGW na linii 110 kV relacji GPZ Skawina Huta – GPZ Borek Szlachecki – GPZ Zator
2016
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
Wymiana przewodu odgromowego AFL na OPGW 48J w linii 110 kV w relacji stacja EC IV - stacja Milionowa z odejściem do stacji Widzew
2016
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
Wymiana przewodu odgromowego OPGW 12J na przewód odgromowy OPGW 48J w linii 110 kV relacji Zgierz – Rudunki – Stryków – Głowno
2016
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Węgrów – GPZ Zawady polegająca na wymianie przewodu odgromowego na przewód odgromowy typu OPGW
2016
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Zawady – GPZ Sokołów polegająca na wymianie przewodu odgromowego na przewód odgromowy typu OPGW
2016
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Wymiana przewodu odgromowego na przewód odgromowy typu OPGW na linii 110 kV stacja 110/15 kV Wyszków – stacja 110/15 kV Małkinia
2016
ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra
Dostosowanie odcinków linii 110 kV Żary – Bronowice do temperatury pracy przewodów roboczych 45°C
2015
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Przystosowanie napowietrznej linii 110 kV relacji Działoszyn – Rębielice do pracy przewodów fazowych przy temperaturze +80°C
(odcinek od słupa nr 126 do stacji Działoszyn)
2015
ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu
Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Kępno - GPZ Syców polegająca na wymianie przewodu odgromowego na przewód odgromowy
skojarzony ze światłowodem
2015
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Chojna - GPZ Bielin - GPZ Dębno polegająca na wymianie przewodu odgromowego na przewód odgromowy skojarzony ze światłowodem
2015
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Chociwel - GPZ Węgorzyno polegająca na wymianie przewodu odgromowego na przewód odgromowy skojarzony ze światłowodem
2015
ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Morzyczyn - GPZ Chociwel polegająca na wymianie przewodu odgromowego na przewód odgromowy skojarzony ze światłowodem
2014
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu
Modernizacja linii napowietrznej 110 kV S-167/S-168 relacji R-Boguszów - Porici
2014
Inwestor prywatny
Usunięcie kolizji linii 110 kV Kalisz Zachód – Kalisz Dobrzec z planowanym zagospodarowaniem terenu
2014
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Odlewnia - Skierniewice w celu dostosowania linii napowietrznej 110 kV do temperatury pracy przewodów fazowych przy temperaturze +80°C
2014
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Rozbudowa rozdzielnic 110 kV i 20 kV stacji RT-394
2013
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Wykonanie przebudowy sekcji skrzyżowania z rzeką Bug linii 110 kV Węgrów - Małkinia wraz z montażem przewodu OPGW
2013
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Budowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącej linii 110 kV Żarków – Tarnówek [S 408] do słupa na przedpolu projektowanej stacji 110/10 kV GST
2013
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa traktu światłowodowego w relacji: GPZ Jaworzno II – GPZ Sobieski – GPZ Jeleń
2013
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa traktu światłowodowego w relacji: GPZ Łagisza – GPZ Szopena - GPZ Chechłówka
2013
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa traktu światłowodowego w relacji: GPZ Kądzielów – GPZ Łazy
2013
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa traktu światłowodowego w relacji: GPZ Mysłowice – GPZ Ostrogórska
2013
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Budowa traktu światłowodowego w relacji: GPZ Kądzielów – GPZ Argentyna
2013
ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu
Modernizacja linii WN 110 kV Kalisz Zachód – Kalisz Dobrzec, dostosowanie do temperatury +80°C
2012
ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Dostosowanie linii z przewodami AFL 6 240/40°C do pracy przy temperaturze granicznej roboczej przewodów roboczych 60°C
2012
ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Dostosowanie linii z przewodami AFL 6 240/40°C do pracy przy temperaturze granicznej roboczej przewodów roboczych 60°C
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-5 Wrocław – GPZ R-192 Żórawina – GPZ R-40 Strzelin
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-333 relacji R-307 Lubań – R-333 Lwówek Śląski dla temperatury pracy przewodów roboczych +80°C
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Budowa „pod klucz” traktu światłowodowego na linii napowietrznej 110 kV S-403 relacji stacja 220/110 kV Polkowice – stacja 110 kV Polkowice Główne
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Budowa „pod klucz” traktu światłowodowego na linii napowietrznej 110 kV S-410 relacji stacja 220/110 kV Polkowice − stacja 110 kV Rudna Główna
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-412 relacji Polkowice Strefa – Potoczek do temperatury pracy przewodów roboczych +80°C
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-425 do temperatury pracy przewodów roboczych +80°C
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-432 relacji Przybków – Pawłowice Małe do temperatury pracy przewodów roboczych +80°C
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-466 relacji Czarna – Przylesie do temperatury pracy przewodów roboczych +80°C
2012
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-467 relacji relacji Czarna – Pieszkowice oraz odczepu S-467A do stacji Staszica do temperatury pracy przewodów roboczych +80°C
Wczytaj więcej